Non-intubated thoracic surgery: an Asian perspective

Shuben Li, Yunpeng Zhong, Zhuxing Chen, Jun Liu, Jianxing He, Alan D. L. Sihoe