Uniportal video-assisted thoracoscopic pulmonary segmentectomy: a systematic review

Balasubramanian Venkitaraman, Jianqiao Cai, Xiaoyu Ma, Zhigang Chen, Zhe Shi, Lei Jiang