Video-assisted uniportal pulmonary segmentectomy: description of Safe Accurate Feasible and Easy technique and analysis of short-term outcome

Balasubramanian Venkitaraman, Jianqiao Cai, Xiaoyu Ma, Zhigang Chen, Zhe Shi, Lei Jiang