Minimally-invasive segmentectomy for pulmonary tuberculosis: single center experience

Grigorii Kudriashov, Makhmud Mortada, Armen Avetisyan, Ulyana Smolnikova, Vyacheslav Zhuravlev, Piotr Yablonskii